Hemelvaart van de Heer

Evangelie (Lucas 24, 49-53)

In die dagen zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.

Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Ter overweging

Het verhaal van de Hemelvaart van Jezus is niet een letterlijk verslag van iemand die de dampkring doorboort. Het is een mooi beeld, maar een beeld dat Lucas schetst met woorden en beelden uit zijn eigen tijd.
En ander beeld dat wij zelf bij Hemelvaart hebben is dat van het doven van de paaskaars na de evangelielezing. Het licht van Christus is niet meer onder ons. Dit beeld kan wel een beetje negatief op ons overkomen. Maar het is niet negatief bedoeld, de hele Hemelvaart is niet negatief bedoeld. Het is de overgang naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarvan de evangelist Lucas ons verder verhaalt in zijn “Handelingen der apostelen”, een tijdperk waarin de apostelen, en wijzelf, aan de slag moeten.
Jezus gaat niet zomaar weg. Hij laat de apostelen niet aan hun lot over. Hij belooft ze “Kracht uit de hemel”. Dat is dan nog niet zo ver, maar gaat wel komen als ze naar de stad gaan. En ze gaan naar de stad. Ze gaan zelfs met vreugde naar de stad. Met vreugde, omdat de groep apostelen, die uiteenviel in de tuin van Getsemane, weer door Jezus bij elkaar gebracht en gesterkt is. En nog meer als daarvoor begrijpen ze ook wat er gebeurt is. Ze hebben weer hoop.
In de tijd dat de apostelen in de stad zijn en wachten op wat er gaat komen gaan ze op naar de tempel om God te loven.
Voor ons is het op het moment nog niet gekomen om op te gaan naar onze tempel, onze kerk. Maar, net als de apostelen, moeten we nog even geduld hebben. Onze pastoor/rector en de kerkbesturen zijn volop bezig met de voorbereidingen om het mogelijk te maken dat we weer gezamenlijk God mogen loven. Er is hoop.

 Lector David Ross (Middelburg)

Gebed van het feest

Almachtige God, wij bidden U:
schenk ons die geloven in uw Zoon,
die heden aan uw rechterhand verhoogd is,

ook het geloof dat hij
met ons zijn zal tot het einde der tijden,

onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Collecten

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Waarvoor dank!

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.