Zesde zondag van Pasen

Evangelie: Johannes 16, 16 – 24

Jezus zei: ‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Ter overweging

Een goede vriend neemt afscheid. Ieder woord telt. Je wilt hem begrijpen, maar het gaat je verstand te boven. Want hij (of zij) is al over een grens waar je niet overheen kunt kijken. Hij spreekt een andere taal. Dat is verdrietig, want heel vaak is de afstand niet te overbruggen. Je verlangt naar die aardse nabijheid die er niet meer is, je reikt met je hart uit naar die ander maar hij of zij is niet meer te raken. Die ander is al een beetje aan het hemelen.

Jezus is meer dan een goede vriend voor de leerlingen – en ook voor ons. Hij is de leidsman ten leven: de weg, de waarheid en het leven, de Mensenzoon die ons in verbinding met de Vader brengt. Zijn afscheid hakt erin, zoals ieder afscheid en toch net een beetje anders. Ieder woord telt: laten we niet te snel interpreteren, maar luisteren, tijd nemen, stilte inlassen. Want ook Hij is gaan hemelen.

Johannes mijmert hierover, vele decennia na Jezus’ heengaan. Johannes ziet, verstaat en vertelt. In beelden die wij kennen: we zien de vrouw in barensnood, maar ook de vreugde om het kindje dat alles doet vergeten. Verdriet, stervenspijn en grote vreugde: in Jezus’ leven, dood en verrijzenis ligt het ineen. De vreugde wordt vol gemaakt!

Als zijn leerlingen mogen wij in deze tijd uitkijken naar wat ons verstand te boven gaat: de gave van de heilige Geest, na Jezus’ hemelvaart. Die gave is niet enkel een mooie ervaring, nee: we worden medeverantwoordelijk om in ons doen en laten, ons spreken en zwijgen Gods liefde in de wereld present te stellen. In de kracht van de heilige Geest zullen we dan de moed hebben om te vragen wat nodig is, voor onze grote én kleine wereld. Vragen betekent dat we ons overgeven aan wat ons verstand te boven gaat, kwetsbaar én strijdbaar zullen we dan zijn. Als ons gegeven wordt wat we verlangen, dan worden we medewerkers van God. Net zoals Jezus. In zijn geest.

Assisterend pastoor Leonie van Straaten

Gebed

Gij, die alle begrip te boven gaat,
wij loven uw naam in alle tijden.
Open ons voor het geheim van uw liefde
en schenk ons vertrouwen dat vreugde alle tranen zal wissen
op de dag dat Hij wederkomt:
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Collecten

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’ en op deze derde zondag is er ook de zogenaamde uitgangscollecte voor de landelijke kerk, die u kunt overmaken op hetzelfde rekeningnummer onder vermelding van ‘Missie St. Paulus’.

Waarvoor dank!

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.