Zevende zondag van Pasen

Lezing (Handelingen 1 ,12-14)

De apostelen keerden van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Evangelie (Johannes 17, 1-13)

Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.’

Ter overweging

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.*

Bijna dagelijks reed hij naar het verzorgingstehuis waar sinds een jaar zijn vrouw verbleef. De dementie had hard toegeslagen. Verzorging aan huis was niet meer haalbaar. Een paar uur verbleef hij dan bij haar, zomaar bij haar vertoeven, hopend dat zij nog iets van zijn nabijheid mocht gewaar worden. Door de cornamaatregelen was hij al een paar maanden niet meer kunnen gaan. Dat viel hem zwaar, heel zwaar. Gelukkig was er nog het fotoalbum, hun levensverhaal… bladerend, kijkend, herinneringen, belevingen als was het vandaag…

De leerlingen, Maria en enkele vrouwen gingen naar het bovenvertrek, waar zij verblijf hielden. Het was dezelfde plek waar zij de laatste avond met Jezus hadden doorgebracht, die avond waarop hij in woord en daad samenvatte wie Hij was en is: gebroken en gegeven, brood en wijn, en knielend voor wie zijn minderen zijn, voeten gewassen. Blijft dit doen…

Verblijven, vertoeven. Het is durven wonen bij zijn eigen zielenroerselen, wat een mens drijft, wat hem beroert en ontroerd, wat hem raakt tot in zijn diepste vezels, wat ontgoocheld, wat leidt tot ongeloof in zich zelve.

En dan stil worden, de handen geopend voor het Hogere, voor de Geest die als een adem over de stilte gaat en beroering brengt.

Vertoeven, verwijlen bij het levensboek, bij mensen om ons heen, op aarde, in de ruimte,

in het hartsgebed van Jezus… heilige Vader bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn…

Verblijven is thuis komen en thuis mogen zijn bij de anderen, bij de Andere zoals zij/Hij is met wat ik heb, met wie ik ben.

Wat een geneugte, wat een zaligheid zo een moment zonder bevraging, zonder moeten, als een kind bij zijn vader en zijn moeder. ‘Ik bid voor hen…alles wat van mij is, is van u en alles wat van u is, is van mij…’

Kom heilige Geest, vervul deze bidstonde met heiligheid.

Emeritus-pastoor Piet Coemans

*) Felix Timmermans

Gebed

Eeuwige God,
wij bezingen uw Naam aan het begin van de dag,
tot aan de avond blijft onze dank.
Innig verbonden met uw Zoon bidden wij U met heel ons hart: 
beziel ons met uw Geest, adem uw liefde in ons,
omwille van de wereld en de kerk.
Moge Uw wil aan ons geschieden,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft
en leven geeft in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Collecten

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Waarvoor dank!

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.