Tweede zondag van de veertigdagentijd

We zijn twee maanden in het ‘nieuwe’ jaar. Twee maanden waarin ik met ernstige zieken en  sterfgevallen werd geconfronteerd: een paar collega’s, een familielid, in de vriendenkring en Jenny, een vrouw met verstandelijk beperking en 87 jaar oud.

Bemoediging en inspiratie op de tweede zondag van de veertigdagentijd

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht (zie hiervoor de landelijke site: https://oudkatholiek.nl/) willen wij als pastores ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding met elkaar nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn. Onderstaande overweging is geschreven door emeritus pastoor Piet Coemans.

U kunt ons ook altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek.
We zijn hiervoor bereikbaar. 

pastoor Wim van den Berg,
06 250 168 39
assisterend pastoor Leonie van Straaten,
06 216 587 54

Een goede zondag gewenst en met hartelijke groet,
uw pastores

Evangelie
(Marcus 9, 2-10)
Zes dagen hierna neemt Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en voert hen omhoog naar een steile berg, op zichzelf, (zij) alleen. Vóór hen wordt hij veranderd van gedaante, en zijn klederen worden glanzend zéér wit, zo wit als geen voller op de aarde (ze) vermag te maken. En aan hen laat Elia zich zien, samen met Mozes; zij zijn samensprekend met Jezus geweest. Ten antwoord zegt Petrus tot Jezus: rabbi, hoe goed is ‘t ons om hier te zijn!, laten wij drie tenten maken: voor u een, voor Mozes een en voor Elia een! Want hij heeft niet geweten wat te antwoorden want ze geraken* buitengewoon bevreesd. En het geschiedt dat een wolk hen overschaduwt, en er geschiedt een stem vanuit de wolk: dit is mijn beminde zoon, hoort naar hem! Maar als zij om zich heen kijken zien zij ineens niemand meer dan alleen Jezus bij hen. Terwijl zij uit het gebergte afdalen gebiedt hij hun om aan niemand te vertellen wat zij hebben gezien, ‘behalve wanneer de mensenzoon uit doden zal opstaan’. Dat woord houden zij vast, bij elkaar er samen naar zoekend wat het is, dat ‘uit doden opstaan’.

Overweging
We zijn twee maanden in het ‘nieuwe’ jaar. Twee maanden waarin ik met ernstige zieken en  sterfgevallen werd geconfronteerd: een paar collega’s, een familielid, in de vriendenkring en Jenny, een vrouw met verstandelijk beperking en 87 jaar oud. Op twee februari hadden we gedachtenisviering, een mooie dag met de oude Simeon en Anna, ook twee bejaarden. Zij verkondigden Gods glorie en spraken over lijden. Maar dan weer Asdag, een schepje bovenop…!

Niet te verwonderen dat dit jaar het laatste vers van onze Bijbellezing als een donderslag aankwam: ‘Dat woord houden zij vast, bij elkaar er samen naar zoekend wat het is, dat ‘uit doden opstaan’. Die drie vrienden van Jezus, zij, erbij toen de schoonmoeder met koorts te bed ligt; Hij neemt hen mee naar binnen, daar waar het gestorven kind van de synagoge-overste, ligt (Mc. 5,37-42); Hij neemt ze mee naar de hof van Olijven (Mc. 14,33-34), naar die angstaanjagende plek, lijden en dood zo nabij. En net voor het bestijgen van de berg heeft Hij het gehad over zijn lijden en opstanding uit de dood.

Ja, leer er maar mee leven! Marcus vond het ook niet zo eenvoudig. Zijn verhaal eindigt met het lege graf en complete verwarring. Volgens kenners zijn de laatste verzen over verrijzenis en hemelvaart (Mc. 16,9-20) door vrome kopiisten toegevoegd. Wie biedt mij perspectief in wat wij noemen ‘uitzichtloze situaties’? Gelukkig klinkt af en toe een stem uit de hemel, een stem door mensen gehoord, mensen die hun deur niet afgrendelen voor vermoeden en hoop en verlangen, mensen die mysterie toe laten te bestaan.

Bij de doop in de Jordaan klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn zoon, mijn meest geliefde, in jou is mijn welbehagen’. En vandaag horen wij een stem vanuit een wolk: ‘Dit is mijn welbeminde zoon, hoort naar hem!’ En toen zij om zich heen keken, zagen zij alleen nog Jezus. Jezus die met hen de berg afdaalde. Neen, Hij blijft niet boven op de berg. Samen dalen zij af, samen gaan zij hun weg. Er is weer perspectief in het mysterie van leven, lieven, lijden, sterven, … Liefde, ware liefde, vanuit de liefdeservaring heeft het leven perspectief, zelfs door de dood heen.

De doopscéne en het Thabor gebeuren. Tussenin de woestijn ervaring afgelopen zondag. Marcus vertelt ons dat Jezus, na zijn verblijf in de woestijn en na de overlevering van Johannes, in Galilea aankomt en de aankondiging van God predikt: ‘De tijd is vervuld, en genaderd is het koningschap van God. Bekeert u, en gelooft en hebt vertrouwen in deze aankondiging!’ (Mc.1,15) En een ernstig zieke met enkel het sterven voor ogen zegt: ‘Ik ben niet eenzaam; ik heb heel goede vrienden om mij heen. Die dragen mij.’  En bij  online ontmoeting zei een hoog bejaarde deelnemer: de dagen bieden mij niet veel meer maar ‘elke ochtend begin ik de dag met mijn gebeden’.

Thabor, hoor naar Hem! Begin van de verkondiging van Gods aanwezigheid, Gods rijk: ‘ Hebt vertrouwen in deze aankondiging!’ Ik, toevertrouwd aan Hem, toevertrouwd aan elkaar; Hij toevertrouwd aan ons; kom het is tijd om weer verder te gaan…
*Bijbelcitaten zijn genomen uit de Naardense Bijbel

De berg
Zo hoog
zo onbereikbaar
ver weg
angstig kijkend om me heen:
niemand die mij ziet
niemand die mij hoort.
Mijn binnenste fluistert
tranen
biddend, smekend
donker, donker is de dag…

En plots
een woord, een blik
geraakt tot in ’t diepste van mijn ziel
als zijnde op een berg
zie ik
ik zie het weer
en jubel en zing
uit diepste van mijn hart
voor ieder
die ’t horen wil!
(Piet Coemans)

Gebed
God, zo nabij in het leven,
aan U vertrouw ik mij toe.
God, als een licht om mij heen
vanuit uw aanwezigheid
wil ik kijken om me heen.
God sprekend in mijn woestijn,
naar de stilte zoek ik
een weg te vinden.
God, uw welbeminde
mijn Heer, mijn broeder,
met Hem wil ik mee,
wat het leven ook brengen moge.
Amen.

Collecten en Voedselbank
Eigen parochie
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte ten bate van onze eigen parochie over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie van de H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Vastenactie
Zoals vermeld in onze Nieuwsbrief zijn de uitgangscollecten in de Veertigdagentijd bestemd voor de Filipijnse priesterstudent Reynan Ochida. U kunt u gaven overmaken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie van de H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘Vastenactie IFI’.

Voedselbank
Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Dank voor al uw gaven!