Vijfde zondag van Pasen

Evangelie (Johannes 14, 1 – 14)

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Ter overweging

Na de voetwassing begint Jezus  zijn volgelingen voor te bereiden op zijn afscheid. Hij voelt aan dat het niet lang meer kan duren, dat hij zal worden opgepakt. Hij spreekt ze toe alsof hij zijn testament achterlaat. Wat dat betreft staat hij in de traditie van Jacob, Mozes en Jozua, die ook vòòr hun sterven woorden ten afscheid spraken in het licht van hun naderende einde.

Jezus zegt, dat hij op weg gaat naar het huis van zijn Vader. En hij zegt erbij: jullie kennen de weg daarheen. Maar Tomas en Fillipus zien géén weg en ook geen Vader … Zien wij die wel? Zien wij het huis waar God, zijn Vader, woont? Waar is dat huis? Welke weg te gaan? Wie is de Vader? – “Laat ons de Vader zien“…

En dan antwoordt Jezus: ikzelf ben de weg naar de Vader. – En al wie Jezus volgt, is op weg naar de Vader.

De Weg is het doen van de Thora (Weisung – hoe je de weg kunt gaan); dan doe  je de Waarheid, dan sta je in het Leven. Wie Jezus kent, en bekent, – wat liefhebben is -, die kent de Vader, heeft God lief. Want: wie Mij gezien heeft, heeft ook de Vader gezien.

– Wij mensen anno 2020, in Covid-19-tijd, zoeken begaanbare wegen, vooral om te kunnen ontmoeten wie ons dierbaar zijn. Er worden ook vele eerder ondenkbaar te begane wegen bewandeld, indirecte, kronkelpaden, om toch te kunnen komen waar wij naar verlangen…De Weg van Jezus gaan, de Weg, die Jezus zelf is, overstijgt “anderhalvemeterafstandbewaring”… Meeleven, compassie, naastenliefde is niet aan grenzen gebonden. Ons wordt gevraagd creatief te zijn en om te zien naar de ander, de naaste ander, maar vooral ook de hulpbehoevende verre ander. Dat is de weg gaan naar de Vader. Jezus roept ons op om te gaan op zijn Weg, zijn levensweg naar de Vader.  Ook wij zullen eens heen gaan. Wat zouden u en ik na willen laten in woorden van bemoediging, troost, levenslessen misschien?

Lector Herman Ueffing

Gebed van de dag

God, die de harten van de gelovigen
tot eensgezindheid samenbrengt,
geef aan uw volk de genade
te beminnen wat Gij gebiedt
en te verlangen naar hetgeen Gij belooft.

Laat onze harten
bij alle wisselvalligheden van de wereld
zich richten op Hem
die onze ware vreugde is:
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Collecte

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.