Derde zondag van Pasen

Derde zondag van Pasen – Oecumenische viering

Evangelie (gekozen vanwege het jaarthema ‘Duurzaamheid’): Johannes 21, 15-19

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

Ter overweging

Nog altijd is het niet mogelijk om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. We merken in deze tijd hoe belangrijk het is om met elkaar verbonden te zijn. Nu we afstand moeten houden, voelen we wat we missen. We zien ook hoe er gezocht wordt naar andere manieren om contact te houden.

In het evangelie van vandaag gaat het over verbondenheid die beschadigd is en hersteld moet worden. Er ontstaat een nieuwe gemeenschap. Bij een vuur, dat eerder de plaats was waar Petrus zijn verbondenheid met Jezus ontkende, wordt nu gevraagd om de bevestiging – en daarmee het herstel – van de verbondenheid van Petrus met zijn Heer. Maar het gaat om meer dan dat er iets recht gezet moet worden. De woorden ‘weiden’ en ‘hoeden’ vallen. Jezus geeft zijn werk in handen van Petrus. De Heer vertrouwt de zorg voor zijn kudde toe aan de leerling die zijn liefde voor Jezus uitspreekt. De levende Heer vraagt liefde en de opdracht die Hij geeft gaat over trouw aan en zorg voor mensen.

In zijn encycliek Laudato si schrijft Paus Franciscus: ‘De schepselen van deze wereld mogen niet worden beschouwd als een goed zonder eigenaar: “Gij spaart echter alles, omdat het van U is, Gij Heer, die al wat leeft verbindt”.

Mensen zijn niet alleen verbonden met elkaar, maar dragen verantwoordelijkheid voor alle levende wezens. En dat brengt ons steeds weer terug tot het omzien naar elkaar:

‘Alles is met elkaar verbonden. Daarom is er een bezorgdheid voor het milieu vereist die verbonden is met een oprechte liefde voor de mens en een voortdurende inzet betreffende de problemen van de maatschappij. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zijn drie kwesties die nauw met elkaar zijn verbonden, die men nooit zal kunnen scheiden, zodat ze afzonderlijk kunnen worden behandeld…”. Alles staat in relatie en alle mensen zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met broeder zon, zuster maan, broeder rivier en moeder aarde.’

In die verbondenheid wordt ook ons ons gevraagd ‘Heb je Mij lief?’ en wordt de kudden van de levende Heer aan ons toevertrouwd. Het is misschien meer dan ooit nodig in deze tijd. Hou vol en let op, zorg voor elkaar.

Bert Jan van Haarlem

Predikant van de Johannesgemeente Eindhoven (PKN)

(In samenwerking met assisterend pastoor Leonie van Straaten)

Gebed

God en Schepper,
U die liefde zijt en duurzame trouw,
wij danken U voor uw Zoon
die ons is voorgegaan op de weg ten leven.
Wij bidden U om een open hart
voor de noden van de aarde, van vriend en vreemdeling.
Wek in ons de liefde voor al wat leeft,
dat wij elkaar en de aarde behoeden en doen leven.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Broeder en Heer,
die in eenheid met de heilige Geest leeft en leven geeft,
vandaag, morgen en alle eeuwen.

Amen.

Collecte

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.