Tweede zondag van Pasen – Beloken Pasen

Evangelie (van deze zondag): Johannes 20, 19-23

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Ter overweging

We zijn niet fysiek bij elkaar op deze eerste dag van de week. Maar we kunnen wel bij elkaar zijn in gedachten: we zijn met elkaar verbonden door ons geloof. En toch, ook al zijn we verbonden in geloof, ook wij kennen de angst voor de ander. Ook wij sluiten ons op in onszelf, in ons huis, in ons werk, in…

De Verrezene breekt binnen in onze angst, Hij staat tussen ons in als de verbindende schakel, zoals toen bij de leerlingen zo is Hij er ook nu bij ons. Hij verwijt ons niets, niet ons verraad toen wij Hem loslieten, niet onze lafheid toen we niet durfden opstaan tegen onrecht, niet onze angst en eenzaamheid in de pandemie. Integendeel: Hij wenst ons vrede, en daarmee geeft hij antwoord op onze angst.

Jezus toont ons zijn wonden: leven met de sporen van geweld, zien wat beschadigd is en vandaaruit op weg gezet worden. Dus: niet bij de pakken neerzitten in deze coronacrisis, maar ook niet alles met de mantel der liefde bedekken of relativeren. De angst onder ogen zien, de kwetsbaarheid tonen én ons richten op het vrijmaken van de ander. Want Jezus blaast over hen, Hij blaast ze nieuwe levensadem in, heilige Geest, opdat zij – en wij – zullen zijn zoals Hij: leven omwille van de ander, die vastgelopen is. Leven om die ander vrij te maken, los van alles wat geen leven geeft, want dat is toch sund, dat is toch zonde?

De eerste dag van de week is dag van verrijzenis, de dag dat Gods liefde doorbreekt in onze angst, de dood overwint. ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’, die wij mogen vieren in dankbaarheid voor het leven dat ons gegeven is – in en door en met Jezus Christus. Laten we juist in deze lastige tijd God danken en in zijn naam verbonden blijven met elkaar!

Gebed

Wij danken voor uw Liefde, God,
zo kwetsbaar onder ons in uw Zoon.
Wij komen bij U met onze angst voor levenspijn.
Kom in ons midden, steeds opnieuw,
en verwarm ons hart,
opdat wij er kunnen zijn voor de ander.
Kom in onze levens, overal waar wij zijn.
Dit bidden wij U door en met en in Jezus Christus, uw Zoon,
onze Broeder en Heer,
die leeft en leven geeft,
in eenheid met de heilige Geest,
vandaag, morgen en alle eeuwen. Amen.

Collecten

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’ en op deze derde zondag is er ook de zogenaamde uitgangscollecte voor de landelijke kerk, die u kunt overmaken op hetzelfde rekeningnummer onder vermelding van ‘zusterkerken’. Waarvoor dank!

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Assisterend pastoor Leonie Van Straaten