Inspiratiebericht voor zondag 27 augustus

Wie kan het lijden van een dierbare gemakkelijk verdragen? Je partner, je ouders, je kind of kleinkind, een goede vriend of vriendin… Je wilt hem of haar er toch het liefste voor behoeden, of op zijn minst verlichten?

Iedere zondag vieren we in onze kerk. Dat doen we met een Eucharistieviering of met een Dienst van Schrift en Gebed, behalve op de 4e zondagen van de maand in de periode tussen pinksteren en de 1e Advent. Dan is er geen viering in onze kerk.
Om toch wat inspiratie mee te geven in de aanloop naar een zondag waar geen viering is in onze kerk ontvangt u een tekst ter inspiratie. Wij hopen dat u op deze manier iets van de zondag kunt vieren (en wellicht viert u deze zondag online mee met de viering in de kathedraal).
De tekst is deze keer geschreven door assisterend-pastoor Leonie van Straaten

Een goede en gezegende zondag gewenst en met hartelijke groet,
uw pastores

Evangelielezing (Matteüs 16, 21 – 27)
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.

Overweging
Wie kan het lijden van een dierbare gemakkelijk verdragen? Je partner, je ouders, je kind of kleinkind, een goede vriend of vriendin… Je wilt hem of haar er toch het liefste voor behoeden, of op zijn minst verlichten? Dat is een heel menselijke confrontatie met de diepe liefde die je voor jouw naaste hebt. Als het op lijden aankomt, voel je die liefde het scherpste. En juist dan sta je erbij en kijk je ernaar. Je kunt het niet overnemen, je kunt de ander er niet voor behoeden. Misschien wel een beetje verlichten, door je aandacht en nabijheid.

Zo vreemd is het in mijn ogen niet, dat Petrus zo heftig reageert als Jezus de leerlingen inwijdt in de weg die hij zal gaan en die een lijdensweg zal zijn. Een weg die Hij moet gaan: het is een innerlijk moeten, dat Jezus doet omkeren naar Jeruzalem, naar het hol van de leeuw. Zijn ondergang tegemoet. Alleen oog in oog met de wereldse macht, zal de Goddelijke macht openbaar worden.

Nadat Petrus in de verzen hiervoor zijn geloof in Jezus beleden heeft – ‘U bent de Messias, de Zoon van God’ – moet hij nu verwerken dat Jezus een andere Messias is dan hij voor ogen had, of misschien gehoopt had. En het is ook nadat Jezus Petrus bevestigt in zijn roeping en bestemming als ‘rots’, waar hij zijn kerk op zal bouwen. Misschien is die bevestiging door Jezus Petrus toch wat naar het hoofd gestegen: hij protesteert tegen de weg die Jezus van binnenuit moet gaan. Alsof hij beter dan Jezus weet, wat God met Hem voorheeft…

De rots waarop de kerk gebouwd zal worden, lijkt hier veranderd in een steen des aanstoots. Jezus treedt hard op: ‘Ga terug, Satan, achter mij.’ Deze woorden doen denken aan de uitdrijving van een duivelse ziekte. Enerzijds is er die herkenning van Jezus als Messias en Zoon van God, dankzij de goede kracht van de heilige Geest. Anderzijds is er de afwijzing van de consequenties van het Messias zijn en dat is het werk van de Satan, de kwade krachten. Petrus heeft beide in zich, niets menselijks is hem vreemd. Hij worstelt ermee, oog in oog met Jezus.

Jezus treedt hard op, op de wijze die wij kennen bij de uitdrijving van kwade geesten. De kwade krachten zullen wel in de wereld aanwezig blijven, maar het is de opdracht om die in bedwang te houden en je te laten leiden door de goede kracht van de heilige Geest. De kwade krachten zijn hier ook een valstrik voor Jezus, die in de woestijn al beproefd werd en hier opnieuw beproefd wordt bij monde van Petrus. Het gaat niet om wat mensen willen, maar om wat God wil. Dat moet steeds opnieuw bevochten worden.

En precies daarom richt hij zich vervolgens tot alle leerlingen: wie Hem volgt, zal eenzelfde lot ondergaan als Hij ondergaat. Want wat God voor ogen staat – geluk, vrede en gerechtigheid voor alle mensen op aarde – dat botst met hen die nu de macht hebben. De machtigen der aarde voelen zich bedreigd en zullen deze zachte krachten van liefde, trouw en gerechtigheid niet tolereren. Het zou hen van hun posities kunnen verdrijven. Daarom moeten die zachte krachten altijd weer het onderspit delven en is het lijden onontkoombaar. Maar wie de weg van de leerling ten einde toe zal gaan, zal het leven behouden. Zal kwaliteit van leven ontvangen, eeuwig leven. Dat is het uiteindelijke perspectief, waarin wij samen met Jezus staan. Onderweg daarnaartoe, is het aan ons om vrijmoedig te getuigen van de hoop die in ons leeft.

Nu is het lijden omwille van ons geloof in West-Europa al lang niet meer letterlijk op te vatten, want wij worden niet vervolgd, noch bedreigd. Helaas zijn er vele christenen in de wereld die dit lot wel ondergaan. Natuurlijk zouden wij dit lijden willen verlichten. Maar we kunnen het niet van hen overnemen, we kunnen hen zelfs niet letterlijk nabij blijven. We kunnen wel aan hen denken en hen regelmatig gedenken in onze gebeden.  Want we staan samen in hetzelfde perspectief en zullen geen rust vinden, voordat dit voor alle mensen werkelijkheid geworden is.

Gebed van de dag
Wij buigen ons neer voor uw Aanschijn, God, 
wij prijzen uw naam, Allerhoogste. 
Maak ons tot waarachtige getuigen van uw Zoon 
en leer ons Hem te volgen in zijn dienst aan de wereld. 
Zuiver onze daden en stem ze af  
op de komst van uw Rijk. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen.