Zondag van de melaatse

Wat valt op bij lezing van de gebeurtenis van de melaatse die tot Jezus kwam?
Wat horen wij als wij goed luisteren? Wat opvalt, is dat Jezus “met ontferming over hem bewogen wordt”, hij kreeg medelijden, had compassie. Hij zág hem met zijn huisvraat en dat deed hem iets, in zijn binnenste, zijn hart werd geroerd…

Bemoediging en inspiratie op de zesde zondag na Epifanie

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht (zie hiervoor de landelijke site: https://oudkatholiek.nl/) willen wij als pastores ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding met elkaar nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn.

U kunt ons ook altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek.
We zijn hiervoor bereikbaar. 
(pastoor Wim van den Berg, 06 250 168 39
assisterend pastoor Leonie van Straaten, 06 216 587 54)

Een goede zondag gewenst en met hartelijke groet,
uw pastores

Evangelie Marcus 1, 40-45 (NBV)
Er kwam iemand naar Jezus toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’
Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’
Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Overweging
Wat valt op bij lezing van de gebeurtenis van de melaatse die tot Jezus kwam?
Wat horen wij als wij goed luisteren? Wat opvalt, is dat Jezus “met ontferming over hem bewogen wordt”, hij kreeg medelijden, had compassie. Hij zág hem met zijn huisvraat en dat deed hem iets, in zijn binnenste, zijn hart werd geroerd…

De melaatse zien, doet hem voelen en hij raakt bewogen. En dan komt Jezus  in beweging, hij raakt de melaatse aan, er is contact, lijfelijk. Het één kan niet zonder het ander wil er iets gebeuren: hoofd, hart en handen. Wat ook opvalt is, dat “willen” belangrijk is. In het werkwoord ‘willen’ speelt heel erg door het werkwoord ‘verlangen’. Verlangen dat geen mens uitgesloten wordt, uitgestoten uit de gemeenschap. – Als u wilt…-  ja, ik wil.. wilskracht is daar.. –  En wat gebeurt er? “Ik wil het, word rein”.

Wat valt nog meer op? – Normaal moet een melaatse op afstand blijven en roepen: “onrein!”. Maar wat doet hij hier? Hij komt tot dicht bij Jezus! Omdat Jezus de melaatse heeft aangeraakt, is ook hij volgens de Wet onrein! Melaatsen moeten verblijven buiten de stad op een aparte woestijnplek. Jezus gaat ook naar zo’n eenzame plaats, een woestijnplek buiten de stad. Jezus wordt bondgenoot van de melaatsen… Hierbij moet ik ook denken aan Peerke Donders, die Jezus hierin navolgde en apostel werd onder en voor de melaatsen…!
Hoe actueel is deze gebeurtenis van de genezing van de melaatse?

Zie onze anderhalvemeter-samenleving. Houdt afstand! Want iedereen kan een melaatse zijn, die een ander mens kan besmetten…. Maar iedereen blijft mens. Ieder mens verlangt toch om aangeraakt te worden. Zal de huidhonger het uiteindelijk winnen van de huidvraat, dat virus van de hedendaagse melaatsheid?

Er zijn meer virussen die bestreden moeten worden. Hoe besmettelijk is een vergiftigde mentaliteit van wantrouwen-op-voorhand van anderen? Verdachtmakingen, want iedereen kan een vijand van je zijn, er op voorhand van uitgaan dat de ander kwaad in de zin heeft en jou wil buitensluiten. Deze gedachtegang kan leiden tot institutioneel racisme, tot verdenking van fraude. Zó maakt je melaatsen, mensen die uit de gemeenschap worden gestoten!

Hoe maak je deze hedendaagse melaatsheid ongedaan? Hoe is deze te genezen! –
Het helpt wanneer je – tegen alle doemdenken in – er van uitgaat, dat “de meeste mensen deugen” (lees het boek van Bregman!)en dat je mag beseffen: “je bent goed, zoals je bent”- “jij mag er zijn”. “En niemand is van geboorte uit op het kwade!”

Ook actueel is dat andere kwaad dat meer en meer de kop opsteekt: “eenzaamheid”. Dat lijkt ook haast besmettelijk in deze coronatijd! Althans naar de uitwerking ervan: mensen raken geïsoleerd – het is net of niemand bij hen wil komen … –  of houden zich in isolement, uit angst. En ‘angst’ kan ook vernietigend uitwerken…ziek maken!

– Ik eindig graag met een opwekkend bericht, op 5 februari gelezen in Trouw, met als KOP: ‘Kerk zijn is naar elkaar omzien‘ – “Terwijl vrijwel alles stilligt, bloeien maatjesprojecten als nooit tevoren. – Mede geïnspireerd door Jezus woorden uit Mattheus 25 en het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan (denk hierbij aan het ‘medelijden’, de compassie van Jezus met de melaatse!). Zo’n 12.500 jongeren zetten zich in als individuele hulp via maatjesprojecten, door o.a. boodschappen te doen en huiswerkbegeleiding aan te bieden. We zien dat jongeren klaar staan om wat te doen.
Deze pandemie heeft ons stilgezet bij onze wortels. Wat is echt belangrijk? Iedereen wil ten diepste van betekenis zijn, zorg hebben voor elkaar. Dit is precies wat er gebeurde toen God mens werd in Jezus, incarnatie, mens worden.”

Tenslotte: geloven in het goede, in goed doen, is tevens het vaccin dat er voor zorgt dat de mens niet meer melaats kan worden, uit zijn isolement blijft, en hooguit besmettelijk is in het doorgeven van goeddoen voor elkaar …

Met de psalmist van psalm 32 (7.10) bid ik: “U bent het bij wie ik geborgenheid vind, U bent mijn redding, op U vertrouw ik.” – Daar kan geen pandemie tegen op.

lector Herman Ueffing

Gebed van de dag
God die de sterkte zijt
van allen die op U hopen,
wees ons nabij in uw genade
en schenk ons uw hulp
om U getrouw te dien
In alles wat wij denken en doen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Collecten
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte ten bate van onze eigen parochie over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie van de H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Dank voor uw gaven!

Voedselbank
Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.