De doop van de Heer in de Jordaan

In het evangelie wordt over Jezus verteld dat hij zich liet dopen. Zoals veel mensen in die dagen, in zijn land, maakte hij in dit teken duidelijk, dat hij wilde gaan op de weg van Israëls God, aldoende zijn woord: dat…

Bemoediging en inspiratie op het feest van de doop van de Heer in de Jordaan

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht (zie hiervoor de landelijke site: https://oudkatholiek.nl/) willen wij als pastores ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding met elkaar nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn. De tekst is deze keer geschreven door lector Herman Ueffing.

U kunt ons ook altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek.
We zijn hiervoor bereikbaar. 
(pastoor Wim van den Berg, 06 250 168 39
assisterend pastoor Leonie van Straaten, 06 216 587 54)

Een goede zondag gewenst en met hartelijke groet,
uw pastores

Evangelie (Marcus 1, 9-11 NBV)
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Overweging
In het evangelie wordt over Jezus verteld dat hij zich liet dopen. Zoals veel mensen in die dagen, in zijn land, maakte hij in dit teken duidelijk, dat hij wilde gaan op de weg van Israëls God, aldoende zijn woord: dat hij bereid was die zware levenslange uittocht te volbrengen. Toen hij daar stond in het water, naakt als een pasgeborene, tóen brak de hemel open, toen opende zich de geborgenheid van God. – ‘De hemel’ is beeldspraak voor God in zijn verborgenheid, in zijn ontoegankelijk licht; opengaan is gehoor geven. God doet open. –  En Gods adem- en levenskracht daalde als een vogel uit de hemel-afgrond en stond biddend, als een valk boven Jezus’ hoofd in de lucht. Toen klonk een stem – de stem die al zovelen vóór hem had geroepen om te gaan tot mensen in nood – en sprak: Ik heb je lief. Ik ben op jou. Ik ben op jou met mijn geest, met de volheid van mijn kracht.

Dit zegt het ‘nieuwtestamentisch’ getuigenis over hem: hij was als God, die ziet en hoort en gedenkt en weet. Hij heeft ons voorgeleefd wat wij moeten doen: zien, horen, de ellende van de ellendigen; onze ogen openen, ons hart niet afwenden. En vanuit dit inzicht leven: partij kiezen voor de ontrechten (zoals met de toeslagenaffaire!) – solidair worden met allen die proberen zich op te richten uit hun onmenswaardig lot (asielzoekers, vluchtelingen). God is hij in wiens naam wij solidair zijn met alle neergedrukten. Van die God is Jezus de woordvoerder, de zegsman geweest, en nog. Hij heeft God gedáán.

‘Hij heeft zichzelf gegeven’, zegt het evangelie over hem. Gegeven als brood, om gegeten te worden, om in anderen levenskracht, overlevingskracht te worden. Wat wij ‘eucharistie’ noemen is daar het gedenkteken van. Dat is God doen: brood willen zijn voor de hongerigen, je leven prijsgeven voor anderen – solidariteit ten einde toe. Zeker niet minder bedoelen wij, als wij brood breken tot Jezus’ gedachtenis.”

Wij mogen vandaag bedenken: Zó zijn ook wij gedoopt en zijn onze namen geroepen, met de woorden:
“ik doop jou
in de Naam van God ‘Ik zal er zijn’
in de Naam van Jezus – ‘hebt elkander lief’
in de kracht van de Geest die jou helpen zal het aangezicht van de aarde te vernieuwen.
Zo moge het zijn, vrees niet, kome wat komt.

Gebed van de dag
Heer, onze God,
toen Jezus in de Jordaan werd gedoopt
daalde de Geest op hem neer
en hebt Gij hem geopenbaard als uw geliefde Zoon.
Wij bidden U:
laat ook op ons,
die uit water en Geest zijn herboren,
steeds uw welbehagen rusten.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Collecten
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte ten bate van onze eigen parochie over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.
Dank voor uw gaven!

Voedselbank
Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.