Bemoediging en inspiratie: Vierde zondag Advent

Evangelie: Lucas 1,26-38
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Ter overweging
Een jonge vrouw krijgt bezoek en wordt op een bijzondere wijze aangesproken. Een bezoek uit den hoge, een woord uit den hoge: het zal je maar gebeuren… Lucas benadrukt hoe schokkend het is, als je van Godswege aangesproken wordt. Een engel die jouw pad kruist: misschien gebeurt dit soms als een diepe intuïtie en het plotsklaps zeker weten dat je iets moet doen, of laten… Of als iemand in een ontmoeting iets onverwachts en ingrijpends tegen je zegt. Dat zijn momenten die je de adem benemen.

Maria wordt onmiddellijk gerustgesteld: ‘Wees niet bang’. Deze woorden zijn een mantra in de geschiedenis van God met mensen. Want altijd is er de schrik, de vreze des Heren, de diepe eerbied als een mens op deze wijze wordt aangesproken. In de Bijbel lezen we dan keer op keer: ‘Wees niet bang, ik ben bij je.’ Een prachtige mantra die ook ons begeleidt.

De geruststelling is wel nodig voor de boodschap die deze engel voor Maria heeft. Door haar heen zal God gebeuren in de mensengeschiedenis, dat is nogal wat… Maria is niet naïef, ze vraagt door: als God een bedoeling met mij heeft, dan wil ik wel graag begrijpen hoe dit zal geschieden. Een heel terechte vraag, want menselijk gezien is het niet logisch dat zij zwanger wordt. Ook in ons leven gebeuren dingen waarbij je je afvraagt hoe het zal geschieden, omdat je je realiseert dat het naar menselijke maat onmogelijk voor je is. Maar God meet met andere maten, bij God is alles mogelijk, dankzij zijn grenzeloze liefde en de kracht van de heilige Geest. Wat een genade, als die je overkomt. En begenadigd is zij, deze jonge vrouw. Zij zegt ‘ja’, opent zich en werkt ze mee aan Gods geschiedenis. Beschikbaar is zij, voor wat en voor wie op haar toekomt.

Op deze vierde zondag van de Advent mogen wij ons nog meer openen voor wat en voor wie op ons toekomt, in de crisis en de lockdown. Hoe zal dit geschieden? Wees niet bang, God wil met ons zijn, met ieder van ons. Hij heeft ons nodig, om in de wereld steeds opnieuw geboren te kunnen worden!

Gebed
Verborgen God,
wek uw kracht en kom ons nabij.
Gij, die onder ons wilt wonen,
maak ons ontvankelijk om U te herkennen
en nieuw leven te ontvangen uit uw hand,
kwetsbaar en vol van belofte.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Collecten
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.
Op deze derde zondag is er ook de zogenaamde uitgangscollecte en die is zoals altijd in de Advent ook dit jaar voor Vluchtelingen in de Knel. We hopen op uw bijdrage voor de vluchtelingen die het in deze tijd extra zwaar hebben: u kunt uw donatie overmaken via de site van de stichting: https://vidk.nl/doneren/ Waarvoor dank!

Voedselbank
Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Assisterend pastoor Leonie van Straaten