Bemoediging en inspiratie: Geboorte van onze Heer Jezus Christus

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht (zie hiervoor de landelijke site: https://oudkatholiek.nl/) willen wij als pastores ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding met elkaar nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn.

U kunt ons ook altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek.
We zijn hiervoor bereikbaar.
(pastoor Wim van den Berg, 06 250 168 39;
assisterend pastoor Leonie van Straaten, 06 216 587 54)

Wij wensen u, mede namens het kerkbestuur, een Zalig Kerstfeest.

Hartelijke groet, pastores

Kerstmis

Evangelie (Lucas 2, 1-20 NBV)
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het be¬wind van Quirínius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Ter overweging
Herders in het veld. Midden in de nacht. Midden in de duisternis. Weg van thuis, weg van warmte en geborgenheid.
Ze houden de wacht. Vertellen elkaar verhalen, met een warm vuur in hun midden. Verhalen hoe het ooit was en hoe het worden kan. Een rechtvaardigere wereld, een betere verdeling van geld en goed. Maar zal dat ooit gebeuren?
En dan opeens: een engel die hen aanspreekt. Zinsbegoocheling? Nee, het is echt en die engel kondigt de Redder aan, hij die alles anders zal maken. God is hen niet vergeten. En hij begint net als zij als een kind.
Een blijde boodschap voor de herders. Een blijde boodschap voor ons?
We beleven deze tijd als een moeilijke tijd. En vertellen elkaar verhalen, op afstand via telefoon en beeldbellen. Verhalen hoe het toch was en hoe we hopen dat het weer anders wordt. Weer gewoon elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen knuffelen en zonder angst om besmet te worden, bij elkaar kunnen zijn. Zal dat ooit gebeuren?
En dan opeens: een engel die ons aanspreekt. Waanbeeld of nostalgie? Nee, het is echt en die engel kondigt de Redder aan, hij die alles anders zal maken. Die ons steeds weer doet opstaan uit duisternis en tegenslag, die ons moed geeft en kracht om verder te gaan. God is ons niet vergeten.
De herders gaan op pad om de pasgeborene te bezoeken. En ze zijn vol vreugde om wat ze gezien en gehoord hebben. En die vreugde zingen ze uit onder begeleiding van muziek.
En wij? Op pad gaan is nu niet zo verstandig, maar op pad gaan in je eigen hart en daar ruimte scheppen voor dat grote wonder dat God mens is geworden kan je de diepe vreugde geven die verder gaat dan hier en nu. En die vreugde mag je uiten, het steekt anderen aan.
Die vreugde wens ik ons allen toe.

Gebed van het feest
Deze heilige nacht
hebt Gij, God, luisterrijk gemaakt
door de glans van het ware licht.
Geef dat wij die thans
het geheim van dat licht op aarde kennen
daarvan ook in de hemel
de vreugde genieten.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Collecten
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte ten bate van onze eigen parochie over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.
Op dit feest van Kerstmis willen we ook collecteren voor het Straatpastoraat in Eindhoven.
U kunt u bijdrage overmaken via bankrekening: NL60 ABNA 0810554372 t.n.v. K.I. Straatpastoraat Eindhoven.
Dank voor al u gaven!

Voedselbank
Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Pastoor Wim van den Berg