Verbonden zijn met elkaar

Hoogfeest van Pinksteren
Uitstorting van de heilige Geest

Evangelie (Johannes 14, 23-29)

In die dagen zei Jezus: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.’

Ter overweging

‘Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ zegt Jezus tot zijn leerlingen en dat zegt hij ook tot ons in deze tijd. Maak je niet ongerust, wees niet bang. Het zijn woorden die binnen komen bij je nu wij overal moeten oppassen om de juiste afstand te bewaren en wij steeds aan allerlei hygiëne voorschriften moeten voldoen. De angst om ziek te worden of de angst dat één van je dierbaren ziek wordt door het coronavirus en wellicht sterft kan je doen en laten behoorlijk bepalen. Het geeft een hoop onrust in ons leven van elke dag. En nu zegt Jezus ons wees niet ongerust en verlies de moed niet. Dat betekent niet dat je niet hoeft op te passen, dat je als je maar gelooft je niets kan overkomen. Dat dus niet. We hebben als mensen, als christenen, onze verantwoordelijkheid hierin. Maar het betekent wel dat je in al je zorgen niet alleen staat. Dat God je nabij is, juist als de angst je bekruipt. En daarom belooft Jezus ons de Geest, de heilige Geest. Hij gaat terug naar de Vader maar laat ons niet verweesd achter, hij laat ons niet achter in angst en moedeloosheid, maar zendt de Geest als een adem. Een levensadem die ons steeds weer doet verder gaan, die ons creatief laat zijn wanneer er naar mogelijke oplossingen gezocht moet worden in situaties waar we nu in deze tijd mee geconfronteerd worden. Dat is Gods Geest voor ons. Dat is de Geest die vrede brengt, vrede in je hart, vrede met elkaar en vrede met God. Ik wens ons allen die Geest toe. Weest dus niet ongerust en verlies de moed niet. God is ons nabij! Een Zalig Pinksteren gewenst!

Wim van den Berg, pastoor

Gebed

God, die op de dag van heden
door de komst van de heilige Geest
in de harten der gelovigen
het vuur van uw liefde hebt ontstoken,
geef, bidden wij,
dat wij met vrijmoedigheid
uw grote daden verkondigen
en over zijn vertroosting
voortdurend verheugd zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Collecten

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Waarvoor dank!

Voedselbank

Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.