Eerste zondag van de veertigdagentijd

Jezus wordt door heilige Geest gedreven,
de Geest die over hem kwam bij zijn doop in de Jordaan.
Heilige Geest drijft je, als de wind mee in je leven,
de diepe erkenning van je bestemming.
De herinnering aan je doop: je bent geliefd, goed zoals je bent…

Bemoediging en inspiratie op de eerste zondag van de veertigdagentijd

Naast de mogelijkheid om mee te vieren met de online viering die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht (zie hiervoor de landelijke site: https://oudkatholiek.nl/) willen wij als pastores ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding met elkaar nu wij weer op fysieke afstand van elkaar zijn.

U kunt ons ook altijd bellen wanneer u behoefte hebt aan een gesprek.
We zijn hiervoor bereikbaar. 
(pastoor Wim van den Berg, 06 250 168 39
assisterend pastoor Leonie van Straaten, 06 216 587 54)

Een goede zondag gewenst en met hartelijke groet,
uw pastores

Evangelie Marcus 1, 12-15 (NBV)

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Overweging
Jezus wordt door heilige Geest gedreven,
de Geest die over hem kwam bij zijn doop in de Jordaan.
Heilige Geest drijft je, als de wind mee in je leven,
de diepe erkenning van je bestemming.
De herinnering aan je doop: je bent geliefd, goed zoals je bent.
Dat voortdrijven kan met zoveel vuur en vaart gaan, dat je jezelf erin
erliest.
Je bent zó gedreven, dat je eenzaam wordt en onzeker of je wel op de goede
weg bent.
Zo zit Jezus in de woestijn, veertig dagen,
zoals zijn voorouders veertig jaar in de woestijn verbleven.
De woestijn als plaats van stilte, droogte,
verzengende hitte en prachtige sterrennachten.
Een plaats van gebed en beproeving.
Satan beproeft Jezus – het is de tegenspeler van de heilige Geest.
Die beproeving is een kans om nog dieper tot je diepste Zelf te komen.
De wilde dieren zijn als de krachten in hem en om hem heen,
die hem beproeven op leven en dood.
Maar er zijn ook engelen: er is een verbinding tussen hemel en aarde,
er wordt voor Jezus gezorgd door boodschappers van het goede leven.
Wilde dieren en engelen, wie kent ze niet?
Het is een krachtenspel in ieder mensenleven dat zich opent voor Gods
stem.
Johannes verliest hierin zijn vrijheid en zijn leven,
Jezus neemt het stokje over van Johannes.
Hij is gelouterd en klaar om alles van God openbaar te maken.
Hij wordt de roepende en roept het goede nieuws uit,
Hij is het goede nieuws: met Hem breekt Gods tijd aan.
Tijd van omkeer, naar God en naar elkaar.
Die tijd is voor ons ook begonnen:
gemarkeerd op Aswoensdag krijgen we veertig dagen.
We zijn op weg naar Pasen en deze lockdown voelt ook als woestijntijd.
Mogen we erdoor gelouterd worden in het vertrouwen
dat de verbinding tussen hemel en aarde
én tussen ons, als christenen wereldwijd en als Eindhovense parochianen,
door engelen verzorgd wordt.

Gebed van de dag
Gij, God, zijt de Schepper van al wat bestaat:
al wat leeft komt voort uit uw hand;
uw adem houdt ons in leven
en daarvoor danken wij U.
Onderricht ons door uw Woord
hoe wij verbonden blijven met U 
en leer ons de wegen naar uw koninkrijk kennen,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Dit bidden wij U door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Collecten en Voedselbank

Eigen parochie
Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte ten bate van onze eigen parochie over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie van de H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’.

Vastenactie
Zoals vermeld in onze Nieuwsbrief zijn de uitgangscollecten in de Veertigdagentijd bestemd voor de Filipijnse priesterstudent Reynan Ochida. Hierbij graag vermelden ‘Vastenactie IFI’.

Voedselbank


Omdat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Dank voor al uw gaven!