Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Evangelie Johannes 11, 1-44 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ ‘Maar rabbi’, protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’ Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ‘s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.

Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’ De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’ Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.

Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja’, zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer’, zei ze, ‘ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus begon ook te huilen, en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’

Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Overdenking

Iedere avond horen wij in het journaal weer het aantal mensen noemen die die dag aan het coronavirus gestorven zijn. Het is steeds een droevig moment. Een moment dat je ook angstig maakt. Gaat dit nog veranderen? Zijn we al over het hoogtepunt heen? Gaat dit virus ook één van mijn dierbaren treffen? Word ik zelf door het virus getroffen? Al die vragen maken je onzeker. En waar kun je met dat gevoel terecht als je alleen woont, alleen bent? De sociale contacten zijn tot een minimum beperkt. We zwaaien op afstand en spreken elkaar via telefoon of computer. Dit maakt het er allemaal niet gemakkelijker op.

En dan kun je ook nog niet naar de kerk, naar die vertrouwde plek. Die plek waar je kunt bidden, waar je God kunt ontmoeten, waar je je medegelovigen kunt zien en spreken. Je kunt je echt ontredderd voelen. Zo moeten ook Maria en Marta zich hebben gevoeld. Hun broer Lazarus is ziek en de enige die daar wat aan kon doen, hun vriend Jezus, is er niet en komt ook niet meteen. En hun broer sterft. Zij zullen vaak tegen elkaar gezegd hebben: “Als Jezus nu hier geweest was dan zou hij niet gestorven zijn.” Hun hoop op genezing van hun broer is verdwenen. Zij voelen zich, net als velen van ons, ontredderd.

Maar Marta blijft niet bij de pakken neer zitten, ze gaat Jezus tegemoet. Ze gaat over tot actie. Dat doen gelukkig heel veel mensen in deze dagen ook, getuige de vele initiatieven die er ontplooid worden om anderen te helpen. Ook dat wordt – af en toe – getoond in de media. In actie komen om zo Gods handen te zijn. En Marta zegt Jezus wat ze ervaart: als u hier was geweest…. Maar ze spreekt ook haar geloof uit. Haar geloof dat God alles zal geven. Dat God nabij is en nabij blijft. Juist in momenten van het leven dat je je ontredderd weet, dat je even niet weet hoe het verder moet, is God bij je in Jezus Christus.

We zijn op weg naar Pasen. Dit evangelie van deze zondag laat ons al een beetje Pasen ervaren. Jezus roept Lazarus uit de dood terug. Met Pasen overwint Jezus zelf de dood wanneer hij uit de dood verrijst. Moge dit ons troost geven in deze tijd van ontreddering, van twijfel en angst. Dat we kunnen opstaan uit die ontreddering en leven mogen ervaren. God is ons nabij.

Gebed van de dag

Algoede God, wij hopen op uw genade. Adem uw Geest over ons uit en laat ons opstaan uit duisternis en dood. Schenk nieuw leven aan ons en onze wereld. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen

Meebidden met de gemeenschap van de Goede Herder

Het Oud-Katholieke Monasterium van de Goede Herder bidt elke dag de getijden. U kunt zich hierbij aansluiten. U moet daarvoor wel facebook hebben. Via facebook doet u een vriendschapsverzoek aan ‘broeder Gino’. Die zal dat aanvaarden. Zo niet, dan kunt u een mailtje (info@goedeherder.be) naar hem sturen en vermelden wie u bent en dat u graag uw verzoek aanvaard ziet worden. Zij zenden op de volgende momenten uit: Middaggebed om 12.00 uur, de Vespers op zondag om 17.00, op andere dagen om 18.00 uur. Voorafgaand is er steeds 5 minuten klokgelui. Als u later wilt luisteren dan kan dat ook. Het officie blijft namelijk nog enkele uren staan, zodat men ‘in uitgesteld relay’ het gebed kan meevolgen. Het kan gebeuren dat soms de uitzending niet doorgaat omwille van mogelijke problemen.

Collecten

Wij nodigen u ook uit om uw gaven voor de collecte over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven, onder vermelding van ‘collecte eigen kerk’ en op dit rekeningnummer kunt u ook uw vastenactiebijdrage storten. Vermeldt er dan bij: ‘Vastenactie”. Waarvoor dank!

Voedselbank

Doordat onze kerk gesloten is kunt u ook geen producten meenemen voor de voedselbank. Mocht u toch willen doneren dan kunt u dat doen door geld over te maken op NL16ABNA 0490 958 885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.